Tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện phê duyệt trước 30/12/2021

Một trong những nguyên tắc sử dụng đất được quy định tại Điều 6 Luật Đất đai năm 2013 là: “Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất”. 

Một trong những nguyên tắc sử dụng đất được quy định tại Điều 6 Luật Đất đai năm 2013 là: “Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất”. Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định. Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Thực hiện nguyên tắc trên, đồng thời để đảm bảo điều kiện phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng thời kỳ 2021-2030, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/9/2020, Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 14/02/2021, theo đó để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1921/UBND-KT ngày 05/7/2021 yêu cầu UBND các huyện, thành phố hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/12/2021 để làm căn cứ thực hiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất thời kỳ (2021-2030) đảm bảo phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trần Hồi - Chuyên viên Phòng Đất đai và Đo đạc bản đồ

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 339
  • Trong tuần: 6,279
  • Tất cả: 379,975
Đăng nhập