Lập phương án sử dụng đất đối với phần diện tích các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về cho địa phương quản lý

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai việc xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính và hồ sơ ranh giới sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 23/3/2013 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai việc xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính và hồ sơ ranh giới sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 23/3/2013 về phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xác định cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000; lập hồ sơ địa chính phục vụ cấp GCNQSD đất, cho các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đến nay, các hạng mục công việc đã hoàn thành và cấp Giấy chứng nhận cho các công ty thông qua cắm mốc xác định ranh giới các nông, lâm trường.

Ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021. Theo đó, tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung Điều 8 Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 quy định về phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với công ty nông, lâm nghiệp quy định:

“Điều 8. Các bước xử lý quỹ đất bàn giao cho địa phương

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức đo đạc xác định cụ thể quỹ đất bàn giao cho địa phương theo đề án hoặc phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển công ty nông, lâm nghiệp, phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ thu hồi đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký quyết định thu hồi đất.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng phương án sử dụng đất đối với quỹ đất bàn giao cho địa phương thuộc địa giới hành chính mình quản lý và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Cơ quan tài nguyên và môi trường lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng theo phương án sử dụng đất đã được phê duyệt; ký hợp đồng cho thuê đất đối với trường hợp thuê đất; chỉnh lý bản đồ địa chính (nếu có) để cấp Giấy chứng nhận, bàn giao đất trên thực địa và cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nội dung phương án sử dụng đối với quỹ đất bàn giao cho địa phương phù hợp với thực tế quản lý, sử dụng đất của địa phương và đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phù hợp với quy định của pháp luật đất đai về phân loại đất, đối tượng sử dụng đất, hình thức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, hạn mức sử dụng đất, điều kiện để công nhận quyền sử dụng đất;

c) Giải quyết nhu cầu sử dụng đất cho các đối tượng ưu tiên theo quy định tại Điều 46 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp;

d) Việc giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người liên quan.”

Căn cứ quy định nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành hướng dẫn lập phương án sử dụng đất đối với phần diện tích các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về cho địa phương tại địa bàn 6 huyện: Mường La, Phù Yên, Mai Sơn, Vân Hồ, Mộc Châu, Sông Mã, Sốp Cộp. Theo đó, đã đề nghị UBND các huyện thực hiện một số nội dung sau:

1. Lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 đối với phần diện tích đất các công ty nông, lâm trường trả về cho các huyện. Theo đó, dự kiến phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất để đưa vào quy hoạch sử dụng đất theo nhu cầu của từng xã trên địa bàn huyện.

2. Lập phương án sử dụng đất đối với phần diện tích đất các công ty nông, lâm trường trả về cho các huyện (theo mẫu đề cương gửi kèm), gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Sau khi phương án được phê duyệt, tiến hành phương án giao đất, cho thuê đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp đủ điều kiện.


Vi Hà - Chuyên viên Phòng Đất đai và Đo đạc bản đồ

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 279
  • Trong tuần: 6,219
  • Tất cả: 379,915
Đăng nhập