Lượt xem: 63

Triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư

Ngày 28/02/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn 46-HD/BTGTU về tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh như sau

Về mục đích, yêu cầu: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác khí tượng thủy văn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ đời sống dân sinh. Thông qua công tác tuyên truyền, góp phần nâng tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao năng lực, trình độ ngành khí tượng thủy văn, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Công tác tuyên truyền phải được tiến hành đồng bộ, chủ động, tích cực; gắn với việc triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần phục vụ thiết thực đời sống nhân dân và mục tiêu phát triển xanh, nhanh và bền vững của tỉnh.

Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khí tượng thủy văn, các quan điểm nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị 10-CT/TW, Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; hệ thống chính sách, pháp luật về khí tượng thủy văn (như Luật Khí tượng thủy văn, Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 22/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW. Nhấn mạnh, làm rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng, sự đóng góp của công tác khí tượng thủy văn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ đời sống Nhân dân.

Công tác khí tượng thủy văn là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục cần có sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội. Khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác khí tượng thủy văn trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý, gắn với quá trình xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đơn vị, địa phương. Tuyên truyền phản ánh sinh động hoạt động của các ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác khí tượng thủy văn theo Chỉ thị 10-CT/TW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tôn vinh và nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến trong công tác khí tượng thủy văn. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động khí tượng thủy văn làm lộ lọt thông tin bí mật nhà nước, gây mất an toàn thông tin, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị và đời sống Nhân dân. Đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng công tác khí tượng thủy văn để xuyên tạc chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây cản trở phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của tỉnh, đất nước.

Phát huy vai trò chủ động, tích cực trong phối hợp công tác giữa các cơ quan khi triển khai Chỉ thị 10-CT/TW theo tinh thần Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm được ban hành theo Quyết định 238-QĐ-TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương.

Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên báo Sơn La, đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; hệ thống thông tin cơ sở như loa phát thanh, báo cáo viên, tuyên truyền viên; tuyên truyền với các tin bài ngắn gọn, hình ảnh, inforgraphics trên Internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo) của các tổ chức chính trị - xã hội các cấp quản lý; tuyên truyền cổ động trực quan (khẩu hiệu, băng rôn, pano, áp phích,…) tại các địa điểm công cộng, các khu đông dân cư, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, cơ quan, trường học, trung tâm văn hóa-thể thao... 

 

 Nguyễn Văn Bính-Phòng TNN,KS&KTTV

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1037
  • Trong tuần: 11,298
  • Tất cả: 611,278
Đăng nhập