Lượt xem: 156

Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La triển khai học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch Kế hoạch số 58-KH/ĐUK ngày 12/10/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm lỳ Đại hội XIII của Đảng "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Thực hiện Kế hoạch Kế hoạch số 58-KH/ĐUK ngày 12/10/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Kế hoạch học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm lỳ Đại hội XIII của Đảng "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, ngày 20/10/2021 Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 298-KH/ĐUS kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", theo đó, Đảng ủy Sở triển khai thực hiện và yêu cầu các Chi bộ, đoàn thể thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 1. Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúctới các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở, Lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn; lãnh đạo đảng viên các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, nhằm sự thống nhất trong nhận thức và hành động; thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, đội ngũ lãnh đạo các cấp trong toàn ngành.

- Chỉ đạo các Chi bộ xây dựng mô hình tiêu biểu, trình Đảng ủy phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

- Hướng dẫn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động cụ thể hóa việc thực hiện Chuyên đề toàn khóa bằng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên toàn khóa và hằng năm; kết quả thực hiện là một nội dung, tiêu chí trong đánh giá, xếp loại Chi bộ, đảng viên hằng năm.

- Chủ động rà soát, đề xuất bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm.

 2.Các Chi bộ trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.  Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúctới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức,  người lao động (chưa tham dự học tập tại Hội nghị của Đảng ủy Sở).

- Các Chi bộ xây dựng 01 mô hình tiêu biểu gửi Đảng phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng bản cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, hàng năm.

- Cụ thể hóa nội dung chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm; đưa nội dung học tập Chuyên đề vào chương trình sinh hoạt hàng tháng. Trên cơ sở các nội dung của Chuyên đề, căn cứ tình hình thực tế của Chi bộ có thể tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ … đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước của ngành, với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và các nghị quyết Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng. Chú trọng chỉ đạo giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm; giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

3. Nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước, phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Theo đó, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở; người đứng đầu cấp ủy các cấp; người đứng đầu các đơn vị/đoàn thể phải phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương theo phương châm cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu, “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu trong việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện; Thực hiện đầy đủ việc xây dựng bản cam kết cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW hằng năm gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, mạng xã hội; thông qua tọa đàm, hội thảo, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chính trị… phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của Đảng ủy Sở và từng Chi bộ đảm bảo thực chất, tiết kiệm, hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026, Đảng bộ, các Chi bộ trực thuộc sẽ tập trung: Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong làm việc, nhất là việc sâu sát với cơ sở, với người lao động; chống bệnh thành tích, hình thức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”; Tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các hoạt động dịch vụ của đơn vị sự nghiệp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư duy và hành động trong toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường; khơi dậy ý chí, khát vọng và quyết tâm thực hiện tốt nội dung Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp./.

TH- CB CNTT- Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 509
  • Trong tuần: 7,623
  • Tất cả: 419,264
Đăng nhập