CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SƠN LA

     Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La được thành lập theo Quyết định số 145/2003/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La trên cơ sở hợp nhất tổ chức của Sở Địa chính và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Công nghiệp; Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường theo Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg ngày 02/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

    Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Sơn La, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, công tác định giá đất và thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở. Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng ; chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

     Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La được quy định tại quyết định số: 30/2021/QĐ-UBND ngày 7/10/2021 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

Vị trí và chức năng

1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ và các dịch vụ công về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (trừ các nhiệm vụ quy định tại khoản 12 Điều 2 Thông tư 05/2021/TT-BTNMT).

Cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Lãnh đạo sở: Gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc

a) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương

- Phòng Đất đai và Đo đạc bản đồ.

- Phòng Giá đất và Giải phóng mặt bằng.

- Phòng Quản lý môi trường.

- Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và khí tượng thủy văn.

- Văn phòng.

- Thanh tra.

b) Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở

- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất.

- Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.

- Văn phòng Đăng ký đất đai.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1103
  • Trong tuần: 11,364
  • Tất cả: 611,344
Đăng nhập