No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 833

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành định hướng nội dung hương ước, quy ước bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày 02/7/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1383/QĐ-UBND về định hướng nội dung hương ước, quy ước bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Nhằm giữ gìn và phát huy những thuần phong mỹ tục của quê hương, đề cao các chuẩn mực đạo đức và tập quán tốt đẹp của dân tộc; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; phát triển các hình thức hoạt động văn hóa lành mạnh, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh và tiến bộ xã hội; phát huy tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng bản/tiểu khu/tổ dân phố ngày càng phát triển ấm no, hạnh phúc, văn minh, tiến bộ. UBND tỉnh ban hành Quyết định để định hướng nội dung hương ước, quy ước bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cụ thể: Hương ước, quy ước này quy định về các chuẩn mực xử sự của các hộ gia đình, cá nhân trong bản/tiểu khu/tổ dân phố thuộc xã/phường/thị trấn các huyện/thành phố thuộc tỉnh Sơn La về phát triển kinh tế - xã hội, về nếp sống văn hóa, quy định về việc cưới, việc tang, việc lễ, hội; quy định về an ninh, trật tự, quy định về bảo vệ các công trình công cộng, vệ sinh môi trường, bảo vệ rừng.

Nội dung hương ước, quy ước bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La tại Quyết định này gồm 6 Chương và 25 Điều, định hướng quy định về Xây dựng nếp sống văn hoá như: Xây dựng gia đình văn hoá; Đoàn kết dân tộc, thực hiện chính sách tôn giáo; Giáo dục, chăm sóc bà mẹ và trẻ em; Văn hoá, văn nghệ - thể dục thể thao; Phòng chống hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong sinh hoạt văn hoá tâm linh; Thực hiện bình đẳng giới, phòng và chống bạo lực gia đình… Tổ chức việc cưới, việc tang phải thực hiện theo quy định của pháp luật, quy ước, hương ước của chính quyền địa phương; Động viên nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ phát triển rừng theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, nhất là xây dựng nông thôn mới ngày càng khang trang sạch đẹp, phát triển sản xuất toàn diện có nếp sống văn hoá văn minh lành mạnh, thu nhập ổn định, văn hoá tinh thần của người dân ngày một nâng cao… Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, động viên và quán triệt nhân dân có tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng, giữ gìn an ninh trật tự trong bản, tiểu khu/tổ dân phố... Thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của quê hương, đất nước và của địa phương./.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (CTV)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 134
  • Hôm nay: 11012
  • Trong tuần: 147,994
  • Tất cả: 10,100,472