Lượt xem: 350

Sơn La triển khai xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường.

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, ngày 27/4/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1933/BTNMT-KHTC hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, ngày 27/4/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1933/BTNMT-KHTC hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường. 

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị đánh giá kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2020 và năm 2021 bao gồm các nội dung:  Đánh giá công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ở địa phương năm 2020 và năm 2021; Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường và sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2020 và năm 2021; Kiến nghị và đề xuất. Đối với nội dung xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên các nhiệm vụ chính sau: Xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc ở địa phương; Phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường; Quản lý chất thải; Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Tăng cường năng lực quản lý môi trường; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường; Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị  Kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường là một bộ phận và được tổng hợp chung trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 của các địa phương. Các dự án, nhiệm vụ đưa vào kế hoạch sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và theo các biểu mẫu hướng dẫn. Sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đúng mục đích, đúng chế độ và có hiệu quả; tuân thủ các thủ tục, quy định hiện hành. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01 tháng 7 năm 2021. Để triển khai xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 1421/UBND-KT ngày 21/5/2021, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và tổng hợp xây dựng Kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt để báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định./.

                                                Thanh Hưng - Phòng Quản lý môi trường

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1152
  • Trong tuần: 11,413
  • Tất cả: 611,393
Đăng nhập