Lượt xem: 745

Ứng dụng Công nghệ thông tin và hiện đại hoá ngành Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện chiến lược phát triển cách mạng công nghiệp 4.0, hướng tới Chính phủ điện tử, chuyển đổi số thì vai trò của Công nghệ thông tin trong quá trình phát triển và chuyển đổi số là rất quan trọng.

Như chúng ta đã biết, Công nghệ thông tin vừa có vai trò là hạ tầng mềm cho sự phát triển vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển của tất cả các ngành và các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhờ có Công nghệ thông tin mà hàng loạt các ngành khoa học, công nghiệp và dịch vụ mới ra đời, khắc phục được những khó khăn, ách tắc trong quản lý, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, lĩnh vực. Hạ tầng Công nghệ thông tin vừa là hạ tầng kinh tế, vừa là hạ tầng xã hội, là hạ tầng của hạ tầng. Công nghệ thông tin không chỉ có vai trò quan trọng hàng đầu trong khâu đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội mà còn góp phần quan trọng trong cải cách hành chính, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, phát triển văn hóa, minh bạch hóa thông tin, thực hiện công bằng xã hội.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách, giải pháp để phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, phát triển các doanh nghiệp, phục vụ nâng cao đời sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy Công nghệ thông tin đã có bước phát triển ấn tượng với nhiều thành tựu trong ngành công nghiệp phần mềm, viễn thông và ứng dụng Công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động quản lý. Tuy nhiên nhiệm vụ ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin hiện nay gặp nhiều khó khăn; các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp chưa khai thác hết sức mạnh, khả năng của Công nghệ thông tin trong giải quyết các vấn đề của quản lý và phát triển, chưa thực sự chú trọng phát triển Công nghệ thông tin, chậm triển khai xây dựng hạ tầng Công nghệ thông tin đồng bộ...

Nhằm khắc phục những hạn chế, tắc nghẽn của tăng trưởng đất nước, Ngay từ Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã nhấn mạnh về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ là một trong ba mũi đột phá quan trọng của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020. Hội nghị Trung ương lần thứ tư (Khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 về " Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020". Trong đó Công nghệ thông tin và truyền thông được coi là một bộ phận của hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia; coi thúc đẩy phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lộ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong từng ngành, từng lĩnh vực. Để triển khai thực hiện, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2012 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, trong đó quy định những nội dung quan trọng về nhiệm vụ của các cấp, các ngành phải thực hiện về định hướng phát triển hạ tầng thông tin và ứng dụng Công nghệ thông tin, đồng thời xác định trách nhiệm của các Bộ, ngành, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong xây dựng hạ tầng Công nghệ thông tin. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng phục vụ cho kế hoạch chuyển đổi số.

Nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La; tăng cường năng lực, tạo cơ hội, động lực phát triển ngành tài nguyên và môi trường, từng bước hiện đại hóa ngành và thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số, ngành Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Quan tâm, đầu tư xây dựng hạ tầng Công nghệ thông tin (hệ thống mạng thông tin tài nguyên môi trường đồng bộ, hiện đại được kết nối từ Sở đến các đơn vị trong toàn ngành, kết nối cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường từ hệ thống máy chủ tới các phòng, đơn vị liên quan, phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện và cấp xã); giải quyết tốt nhiệm vụ thu thập, lưu trữ, xử lý, khai thác, cung cấp và truyền tải thông tin; xây dựng Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường Sơn La phát triển và ổn định nhằm thu thập, bảo quản, lưu trữ đầy đủ nhất thông tin, tài liệu về tài nguyên và môi trường trên 7 lĩnh vực chuyên ngành gồm: Đất đai, nước, địa chất khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, Thanh tra, kiểm tra, phục vụ công tác quản lý nhà nước và cung cấp thông tin theo yêu cầu của doanh nghiệp, nhân dân; Đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống máy chủ và cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Thứ hai: Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong tất cả các phòng, đơn vị trong ngành bao gồm: Ứng dụng có hiệu quả các phần mềm chuyên ngành; các tác nghiệp trong quản lý hành chính thực hiện trên môi trường mạng; đẩy mạnh các hình thức giao dịch điện tử; sử dụng văn bản, chữ ký điện tử; ứng dụng Công nghệ thông tin trong cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho nền hành chính hiện đại phục vụ người dân và doanh nghiệp; nâng cao năng lực giải quyết thủ tục hành chính (hiện có 77 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường) thông qua dịch vụ công trực tuyến; cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm ngành tài nguyên và môi trường cho mọi đối tượng qua các hệ thống thông tin trực tuyến.

Thứ ba: Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, văn bản, tài liệu hình thành kho dữ liệu ngành Tài nguyên và Môi trường, ứng dụng các phần mềm để khai thác dữ liệu; từng bước cung cấp dữ liệu mở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tiếp cận, khai thác thông tin. Tập trung nguồn lực tạo lập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu hồ sơ công việc hoàn toàn dưới dạng điện tử trên môi trường mạng (trừ những hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)

Thứ Tư: Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường. Trú trọng và tập trung cao nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng đồng bộ và nhân lực đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin, dữ liệu, an ninh mạng trong quá trình triển khai chuyển đổi số góp phần phát triển dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số theo tinh thần Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La phấn đấu đẩy nhanh các nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, thực hiện một cách đồng bộ trong đầu tư xây dựng hạ tầng Công nghệ thông tin, trước mắt là ổn định hạ tầng thông tin trong lĩnh vực đất đai, phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin của ngành, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu hiện đại hóa ngành Tài nguyên và Môi trường.

 

                TH- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường 

Tin khác
1 2 3 4 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1102
  • Trong tuần: 11,363
  • Tất cả: 611,343
Đăng nhập