Lượt xem: 410

Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 và triển khai một số văn bản của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy khối

Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/ĐUK ngày 26/11/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về triển khai một số văn bản của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy khối

Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/ĐUK ngày 26/11/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về triển khai một số văn bản của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy khối; chương trình công tác năm 2022 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngày 30/12/2021, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 và triển khai một số văn bản của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy khối theo Kế hoạch số 337-KH/ĐUS ngày 20/12/2021 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, ban Chấp hành Đảng ủy Sở, Bí thư, phó bí thư các Chi bộ và các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

 

Hội nghị đã triển khai, quán triệt các văn bản của Hội nghị lần thứ ba, lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ban Thường vụ Đảng ủy khối. Trong đó tập trung quán triệt và nhấn mạnh các điểm mới tại các văn bản: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiệm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Hướng dẫn số 01-HD-TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được năm 2021, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường có 09 Chi bộ và 79 đảng viên. Trong năm 2021, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Kết quả năm 2021: Có 2/10 phòng, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (01 đơn vị được tặng cờ dẫn đầu ngành, 01 tập thể lao động xuất sắc), 8/10 phòng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 02/9 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 07/9 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 75 đảng viên đã được đánh giá, xếp loại, 04 đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Kết quả có 14 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 61 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Có được kết quả trên là do sự cố gắng nỗ lực của tập thể Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, từng cán bộ, đảng viên trong toàn Sở. Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, trong năm 2022, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là: Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục bồi dưỡng lý luận chính trị, đổi mới nhận thức của cấp ủy Đảng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viêncông chức, viên chức và lao động. Đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức cơ quan trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng đổi mới về nội dung phương pháp, hình thức, phương tiện giáo dục chính trị tư tưởng. Thường xuyên gắn việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt định kỳ nhằm tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên,

Hai là: Bám sát nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên; xây dựng chương trình kế hoạch công tác hàng tháng, quý, tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

Ba là: Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ giữ vững nguyên tắc sinh hoạt đảng. Phát huy vai trò đấu tranh phê và tự phê bình trong Đảng. Coi trọng thực hiện quy chế dân chủ trong đảng và trong cơ quan. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, góp ý với đảng viên.

Bốn là: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và khắc phục những tồn tại hạn chế theo các Kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Năm là: Phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm tình hình cơ sở, quantâm khuyến khích việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến, xuất sắc.

Đảng ủy Sở đã tặng giấy khen cho 02 Chi bộ và 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

TH – Chi bộ Công nghệ thông tin 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1040
  • Trong tuần: 11,301
  • Tất cả: 611,281
Đăng nhập