Lượt xem: 110

Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong các hoạt động của Trung tâm Phát triển qũy đất, đặc biệt là trong công tác cải cách hành chính trong tất cả các lĩnh vực của ngành Tài nguyên và Môi trường.

Công tác cải cách hành chính được lãnh đạo Sở đặc biệt quan tâm. Là đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị để nâng cao năng lực hoạt động bộ máy hành chính, tiếp tục nâng cao trách nhiệm của viên chức, người lao động

Công tác cải cách hành chính được lãnh đạo Sở đặc biệt quan tâm. Là đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị để nâng cao năng lực hoạt động bộ máy hành chính, tiếp tục nâng cao trách nhiệm của viên chức, người lao động, hướng trọng tâm vào việc phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện thắng lợi các kế hoạch, chương trình hành động, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước.

Lãnh đạo đơn vị thường xuyên quán triệt công tác cải cách hành chính tại các buổi họp giao ban hàng tháng, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể viên chức và người lao động về tầm quan trọng, mục tiêu, ý nghĩa và những tác động của công tác cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế-xã hội. Các văn bản, chủ trương, chính sách pháp luật của Trung ương, tỉnh của Sở, ngành liên quan đến chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, các cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực ngành, giúp cho viên chức và người lao động nhận thức đúng đắn về công tác cải cách hành chính. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, ý thức công việc của viên chức và người lao động trong công tác quản lý nhà nước về cải cách hành chính.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị đã được quan tâm đúng mực, cơ bản đội ngũ viên chức và người lao động trong đơn vị được đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng thành thạo máy vi tinh và các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ như: phần mềm quản lý tài sản, phần mềm kế toán Veefly mix, phần mềm áp giá bồi thường, phần mềm đo đạc GPS, các thiết bị thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý văn bản đi, đến thông qua mạng điện tử.

Trong thời gian tới, toàn thể cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lý cơ sở dữ liệu, công tác chuyên môn góp phần nâng cao nâng lực điều hành và đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực của ngành tại đơn vị.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 965
  • Trong tuần: 11,226
  • Tất cả: 611,206
Đăng nhập