Lượt xem: 370

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công khai tài sản, thu nhập năm 2021 theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng ngày 20/11/2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ

Thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng này 20/11/2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng này 20/11/2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Công văn số 629/TTr-PCTN ngày 11/10/2021 của Thanh tra tỉnh về việc lập danh sách đối tượng kê khai tài sản, thu nhập năm 2021; Công văn số 646/TTr-PCTN ngày 15/10/2021 của Thanh tra tỉnh về việc Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 và các năm tiếp theo. Ngày 22/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 362/QĐ-STNMT  phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2021 theo Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; Ngày 01/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 1437/KH-STNMT về tổ chức triển khai, thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021.

Theo Quyết định số 362/QĐ-STNMT  ngày 22/10/2021 về việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 theo Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có 45 người thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 và không có trường hợp phải kê khai bổ sung.

Ngày 22/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Công khai Bản kê khai tài sản thu nhập của 45/45 cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo quản lý thuộc đối tượng kê khai theo quy định.

Việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 để cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của công chức, viên chức lãnh đạo quản lý thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Công chức, viên chức thuộc đối tương kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 phải kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, giải trình trung thực về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập.

Bản kê khai tài sản của công chức, viên chức là lãnh đạo quản lý được lưu tại sở 01 bản, bàn giao cho Thanh tra tỉnh 01 bản để thực hiện nhiệm vụ để kiểm soát, tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại sở và bàn giao cho Thanh tra Chính phủ đối với bản kê khai tài sản của Giám đốc Sở (theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Luật PCTN năm 2018).

TH – Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1101
  • Trong tuần: 11,362
  • Tất cả: 611,342
Đăng nhập