Lượt xem: 367

Kế hoạch Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 22/3/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 285/KH-STNMT về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 (sau đây gọi là Luật). Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính với mục đích tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức nói chung và người làm công tác xử lý vi phạm hành chính nói riêng; Bảo đảm triển khai thống nhất, đồng bộ, toàn diện hoạt động quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, dơn vị trực thuộc Sở bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo đó, Kế hoạch được ban hành với các nội dung trọng tâm như sau:

(1) Tuyên truyền phổ biến nội dung của Luật: Đăng tải toàn văn “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020” trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: http://sotnmt.sonla.gov.vn hoặc viết tin bài về các quy định mới của Luật; Tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động tại các cuộc họp giao ban hàng tháng, các Hội nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường như: Hội nghị cán bộ, công chức; hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; tại hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở và doanh nghiệp;  Phổ biến, triển khai Luật thông qua các hoạt động chuyên môn của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; tuyên truyền, phổ biến qua công tác thanh tra, kiểm tra; tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và phổ biến công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; (2) Giao các phòng, đơn vị triển khai thực hiện đúng, đầy đủ nghiêm túc các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong thi hành công vụ, triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thi hành Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; (3) Thực hiện rà soát, kiểm tra kịp thời phát hiện các sai phạm cần xử lý hoặc các tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, thay thế; (4) Phối hợp, tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra về công tác xử lý vi phạm hành chính của tỉnh khi có yêu cầu.

Trên cơ sở Kế hoạch này, Giám đốc Sở đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Theo đó, (1) Thanh tra Sở: Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; (2) Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường: Đăng tải toàn văn “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020” trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: http://sotnmt.sonla.gov.vn; (3) Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Kế hoạch đến toàn thể công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Hải Nam – Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 924
  • Trong tuần: 11,185
  • Tất cả: 611,165
Đăng nhập