Lượt xem: 610

Quy định tài liệu lưu trữ điện tử, tạo lập hồ sơ lưu trữ điện tử, mã định danh và nội dung danh mục, dữ liệu đặc tả thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Ngày 28/02/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về lưu trữ, bảo quan và cùng cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2022.

1. Thông tư 03/2022/TT-BTNMT ngày 28/02/2022 có quy định tài liệu lưu trữ điện tử về tài nguyên và môi trường gồm: Tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức và tài liệu lưu trữ điện tử hình thành từ việc số hóa thông tin, tài liệu lưu trữ trên các vật mang tin khác.

Việc quản lý tài liệu lưu trữ điện tử phải tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử, Kiến trúc Chính quyền điện tử; Kiến trúc điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường phù hợp với các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu điện tử. Bảo đảm kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ thông tin tai liệu điện tử về tài nguyên va môi trường với Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tai liệu lưu trữ điện tử Phông Lưu trữ nhà nước, Hệ thống quản lý tai liệu lưu trữ điện tử của cac địa phương, bộ ngành liên quan và với các Hệ thống thông tin nội bộ, chuyên ngành thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu quốc gia (NDXP), của Bộ, ngành, địa phương (LGSP); Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong hoạt động vận hành, kết nối; khả năng quản lý tài khoản và xác thực tập trung.

2. Việc tạo lập hồ sơ điện tử (Khoản 1, Khoản 3 Điều 23 Thông tư 03/2022/TT-BTNMT ngày 28/02/2022) có quy định: Hồ sơ lưu trữ điện tử được tạo lập đầy đủ theo quy định giao nhận, quản lý hồ sơ của pháp luật chuyên ngành, bảo đảm tính toàn vẹn, xác thực, nội dung, cấu trúc, bối cảnh hình thành và khả năng truy cập, sử dụng tài liệu trong hồ sơ. Việc tạo lập, cập nhật dữ liệu đặc tả của hồ sơ theo quy định tại Mục 6 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này vào Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tài nguyên và môi trường.

Mã hồ sơ (khoản 2 Điều 23 Thông tư 03/2022/TT-BTNMT ngày 28/02/2022) quy định cụ thể mã định danh của cơ quan, tổ chức lập danh mục hồ sơ theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương  và được mặc định trong Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tài nguyên và môi trường.

3. Mã danh mục hồ sơ (Phụ lục I - Thông tư 03/2022/TT-BTNMT ngày 28/02/2022) về danh sách thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường có quy định cụ thể mã danh mục cho từng lĩnh vực (Trong từng lĩnh vực có quy định mã danh mục chi tiết), theo đó: Danh sách thông tin, dữ liệu lĩnh vực địa chất và khoáng sản (21.00.00); Danh sách thông tin, dữ liệu lĩnh vực đất đai (22.00.00); Danh sách thông tin, dữ liệu lĩnh vực môi trường (23.00.00); Danh sách thông tin, dữ liệu lĩnh vực khí tượng thủy văn (2400.00); Danh sách thông tin, dữ liệu lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý (26.00.00); Danh sách thông tin, dữ liệu lĩnh vực biến đổi khí hậu (27.00.00); Danh sách thông tin, dữ liệu lĩnh vực tài nguyên nước (28.00.00); Danh sách thông tin, dữ liệu lĩnh vực viễn thám (29.00.00);  Kết quả thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo,giải quyết bồi thường thiệt hại về tài nguyên và môi trường đã được cơ quan nhà nươc có thẩm quyền giải quyết (90.00.00); Văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên và môi trường (91.00.00); Văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên và môi trường (92.00.00); Văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên và môi trường (93.00.00).

            4. Danh mục, dữ liệu đặc tả thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (Phụ lục số II Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT) thay cho nội dung thông tin mô tả thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường quy định tại phụ lục II Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT.

                                       TH-Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 985
  • Trong tuần: 11,246
  • Tất cả: 611,226
Đăng nhập