NỘI DUNG CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 878/TB-STNMT
Trích yếu: THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò năm 2018 (đợt 2)
Ngày tháng: 11/10/2018
Ngày đăng: 11/10/2018
Tải về: Tải về văn bản