NỘI DUNG CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 828/TB-STNMT
Trích yếu: THÔNG BÁO Công khai về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018 (đợt 2)
Ngày tháng: 1/10/2018
Ngày đăng: 01/10/2018
Tải về: Tải về văn bản