NỘI DUNG CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 2297/STNMT-KS
Trích yếu: xin ý kiến vào dự thảo quyết định ban hành tỷ lệ quy đổi số lượng quặng thành phẩm hoặc sản phẩm thương phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai hoặc trong lòng đất
Ngày tháng: 26/9/2018
Ngày đăng: 27/09/2018
Tải về: Tải về văn bản