NỘI DUNG CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 2194/STNMT-KS
Trích yếu: thông báo chưa đăng tải, niêm yết công khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản 04 mỏ đá làm nguyên liệu sản xuất cát: Trại 8, tiểu khu Vườn Đào; Khu 1, tiểu khu Bó Bun; Khu 4, tiểu khu Bó Bun; Khu 1, tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu
Ngày tháng: 13/9/2018
Ngày đăng: 17/09/2018
Tải về: Tải về văn bản