NỘI DUNG CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 767/TB-STNMT
Trích yếu: Thông báo: Công bố, niêm yết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng của Sở Tài nguyên và môi trường
Ngày tháng: 14/9/2018
Ngày đăng: 17/09/2018
Tải về: Tải về văn bản