NỘI DUNG CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: Đề cương Báo cáo đánh giá tình hình quản lý Nhà nước về đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế - xã hội và môi trường
Trích yếu: Đề cương Báo cáo đánh giá tình hình quản lý Nhà nước về đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế - xã hội và môi trường
Ngày tháng: 23/10/2017
Ngày đăng: 23/10/2017
Tải về: Tải về văn bản