NỘI DUNG CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 2290/UBND-TH
Trích yếu: Công văn số 2290 của UBND tỉnh Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày tháng: 26/7/2017
Ngày đăng: 03/08/2017
Tải về: Tải về văn bản