NỘI DUNG CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: dự thảo đo đạc bản đồ kèm theo công văn 732/STNMT-DĐBĐVT
Trích yếu: Dự thảo kèm theo công văn 732/STNMT-ĐĐBDVT
Ngày tháng: 9/5/2017
Ngày đăng: 10/05/2017
Tải về: Tải về văn bản