NỘI DUNG CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: Đề cương báo cáo
Trích yếu: Đề cương báo cáo đánh giá việc tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành
Ngày tháng: 5/4/2017
Ngày đăng: 05/04/2017
Tải về: Tải về văn bản