CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Lãnh đạo Sở: Gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc

- Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; báo cáo trước HĐND, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh theo yêu cầu;

- Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Cơ cấu tổ chức của SởTài nguyên và Môi trường gồm:

2.1. Các tổchức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ

a) Văn phòng; sđt: 02123.852.049

b) Thanh tra; sđt: 02123.854.486

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính; sđt: 02123.799.586

d) Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám; sđt: 02123.856.690

đ) Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; sđt: 02123.859.608

e) Phòng Khoáng sản; sđt: 02123.859.804

g) Phòng Tài nguyên nước. sđt: 02123.859.804

2.2.Các Chi cục trực thuộc sở

a) Chi cục Bảo vệ môi trường; sđt: 02123.753.210

b) Chi cục Quản lý đất đai. sđt: 02123.789.565

2.3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở

a) Trung tâm Công nghệ thôn tin Tài nguyên và môi trường

b) Trung tâm Phát triển quỹ đất;

c) Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

d) Văn phòng Đăng ký đất đai;

đ) Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.