Click vào số, ký hiệu để tải nội dung văn bản

Số, ký hiệuNgày thángTrích yếu
56/2017/TT-BTNMT08/12/2017 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp
Số: 12/2018/TT-BTNMT28/09/2018 Ban hành danh mục địa danh dân cư sơn văn thủy văn kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Sóc Trăng ( phần II)
12/2018/TT-BTNMT28/09/2018 Ban hành danh mục địa danh dân cư sơn văn thủy văn kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Sóc Trăng ( phần I)
55/2017/TT-BTNMT8/12/2017 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
27/2018/QH1423/07/2018 luật đo đạc và bản đồ
17/2017/TT-BTNMT26/07/2017 Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh An Giang
13/2017/TT-BTNMT30/06/2017 Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh
12/2017/TT-BTNMT30/06/2017 Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bến Tre
10/2017/TT-BTNMT06/06/2017 Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
09/2017/TT-BTNMT06/06/2017 Quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
08/2017/TT-BTNMT06/06/2017 Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám