Click vào số, ký hiệu để tải nội dung văn bản

Số, ký hiệuNgày thángTrích yếu
19/2018/QĐ-UBND11/7/2018 về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La
18/2018/QĐ-UBND4/7/2018 QĐ: Sửa đổi, bổ sung một sổ điều của quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo quyết định 27/2015/QĐ-UBND
17/2018/QĐ-UBND2/7/2018 về việc ban hành quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Sơn La
11/2018/QĐ-UBND15/5/2018 quy định mức thu tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
03/2018/QĐ-UBND9/2/2018 Ban hành quy định một số điều tại thông tư 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
01/2018/QĐ-UBND17/1/12018 Về việc bãi bỏ quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sơn La
21/2018/QĐ-UBND16/7/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014
15/2018/QĐ-UBND12/6/2018 Về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
12/2018/QĐ-UBND 15/5/2018 Quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất; thu hồi đất; cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận; đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân; Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Sơn La
49/2017/TT_BTNMT30/11/2017 Quy định lập điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ
TT 08/2016/TT-BTNMT15/6/2016 đánh giá tác động của biến đổi và đánh giá khí hậu quốc gia
03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT 20/4/2013 hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình hỗ trợ ứng phó với BĐKH