Click vào số, ký hiệu để tải nội dung văn bản

Số, ký hiệuNgày thángTrích yếu
58/2017/TT-BTNMT08/12/2017 Ban hành quy định kỹ thuật hoạt động của hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
14/2018/TT-BTNMT./18/10/2018 Quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn
13/2018/TT-BTNMT18/10/2018 Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500 000 1:1 000 000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp
Số: 04/2018/TT-BTNMT06/09/2018 Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ thành phố Cần Thơ
14/2018/TT-BTNMT18/10/2018 quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
52/2017/TT-BTNMT 30/11/2017 định mức kinh tế-kỹ thuật công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
48/2017/TT-BTNMT 20/11/2017 quy chuẩn quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
45/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 quy định kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn
44/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô zôn – bức xạ cực tím
43/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 quy định kỹ thuật kiểm tra khí tượng trên cao và ra đa thời tiế
42/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn
41/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng
40/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn, môi trường không khí và nước
32/2017/TT-BTNMT 29/9/2017 quy định kỹ thuật thu nhận. bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy văn
27/2017/TT-BTNMT 11/9/2017 tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo về khí tượng thủy văn
TT41/2016/TT-BTNMT21/12/2016 Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm
TT 40/2016/TT-BTNMT 19/12/2016 Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường
TT 38/2016/TT-BTNMT15/12/2016 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn
TT 37/2016/TT-BTNMT15/12/2016 quy định đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt
TT 36/2016/TT-BTNMT08/12/2016 định mức kinh tế-kỹ thuật mạng lưới khí tượng thủy văn
TT 09/2016/TT-BTNMT15/6/2016 quy định về lập, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết
TT 07/2016/TT-BTNMT16/5/2016 quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và việc xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia
06/2016/TT-BTNMT 16/5/2016 quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
05/2016/TT-BTNMT13/5/2016 Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia
TT 70/2015/TT-BTNMT23/12/2015 quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động
123