Click vào số, ký hiệu để tải nội dung văn bản

Số, ký hiệuNgày thángTrích yếu
37/QĐ-XPHC12/6/2017 Quyết định: Xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với Bệnh viện đa khoa thảo nguyên Mộc Châu
38/QĐ-XPHC12/6/2017 Quyết định: Xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu
42/QĐ-XPHC16/6/2017 Quyết định: Xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu
43/QĐ-XPHC16/6/2017 Quyết định: Xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với Bệnh viện Phong và da liễu tỉnh Sơn La
54/QD-XPHC30/6/2017 Quyết định: Xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Sơn La
329/KH-STNMT1/6/2017 KH: Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26.12.2016 của Bộ chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Trung Ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
284/KH-STNMT18/5/2017 KH: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
216/KH-STNMT25/4/2017 KH: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
47/QĐ-STNMT18/5/2017 Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Cơ quan Sở TN&MT, giai đoạn 2017-2020
33/QĐ-STNMT25/4/2017 Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ngành Tài nguyên và Môi trường, giai đoạn 2017-2020
304/BC-UBND22/09/2015 Báo cáo các trường hợp vi phạm luật đất đai tỉnh Sơn La
13/KH-STNMT11/01/2017 Kế hoạch: Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của Nghành Tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La
59/2013/NĐ-CP17/06/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
107/2006/NĐ-CP22/9/2006 Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
55/QĐ-XPHC27/5/2016 Quyết định: Xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước
3018/QĐ-BTNMT25/11/2016 Quyết định: Phê duyệt kế hoạch thanh tra của bộ TN&MT năm 2016
2292/QĐ-BTNMT07/09/2015 Quyết định: Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2666/QĐ-BTNMT25/11/2014 Quyết đinh: phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015