Click vào số, ký hiệu để tải nội dung văn bản

Số, ký hiệuNgày thángTrích yếu
19/2018/QĐ-UBND11/7/2018 về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La
18/2018/QĐ-UBND4/7/2018 QĐ: Sửa đổi, bổ sung một sổ điều của quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo quyết định 27/2015/QĐ-UBND
17/2018/QĐ-UBND2/7/2018 về việc ban hành quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Sơn La
11/2018/QĐ-UBND15/5/2018 quy định mức thu tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
03/2018/QĐ-UBND9/2/2018 Ban hành quy định một số điều tại thông tư 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
01/2018/QĐ-UBND17/1/12018 Về việc bãi bỏ quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sơn La
21/2018/QĐ-UBND16/7/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014
15/2018/QĐ-UBND12/6/2018 Về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
12/2018/QĐ-UBND 15/5/2018 Quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất; thu hồi đất; cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận; đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân; Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số: 09/2018/TT-BTNMT14/09/2018 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Số: 08/2018/TT-BTNMT06/09/2018 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Số: 04/2018/TT-BTNMT06/09/2018 Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ thành phố Cần Thơ
03/2018/TT-BTNMT14/08/2018 Sửa đổi bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài nguyên và môi trường
15/2018/QĐ-TTg12/03/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
06/2018/QĐ-TTg23/01/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và hải đảo thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
02/2018/QĐ-TTg17/01/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
150/STNMT-HD11/06/2018 Hướng dẫn về chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính; trích đo địa chính thửa đất, khu đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
2317/QĐ-UBND27/8/2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Đề cương Báo cáo đánh giá tình hình quản lý Nhà nước về đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế - xã hội và môi trường23/10/2017 Đề cương Báo cáo đánh giá tình hình quản lý Nhà nước về đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế - xã hội và môi trường
11/2017/TT-BTNMT29/06/2017 Quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường.
07/2017/TT-BTNMT29/05/2017 Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
59/2017/NĐ-CP12/05/2017 Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
01/2017/TT-BTNMT09/02/2017 Quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao
2052/QĐ-UBND27/7/2017 Công bố danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2016 tỉnh Sơn La
2290/UBND-TH26/7/2017 Công văn số 2290 của UBND tỉnh Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ
12