Click vào số, ký hiệu để tải nội dung văn bản

Số, ký hiệuNgày thángTrích yếu
19/2018/QĐ-UBND11/7/2018 về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La
18/2018/QĐ-UBND4/7/2018 QĐ: Sửa đổi, bổ sung một sổ điều của quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo quyết định 27/2015/QĐ-UBND
17/2018/QĐ-UBND2/7/2018 về việc ban hành quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Sơn La
11/2018/QĐ-UBND15/5/2018 quy định mức thu tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
03/2018/QĐ-UBND9/2/2018 Ban hành quy định một số điều tại thông tư 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
01/2018/QĐ-UBND17/1/12018 Về việc bãi bỏ quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sơn La
21/2018/QĐ-UBND16/7/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014
15/2018/QĐ-UBND12/6/2018 Về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
12/2018/QĐ-UBND 15/5/2018 Quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất; thu hồi đất; cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận; đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân; Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Sơn La
18/2018/TT-BTNMT31/10/2018 Quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
11/2018/TT-BTNMT28/09/2018 Ban hành danh mục địa danh dân cư sơn văn thủy văn kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bạc Liêu
10/2018/TT-BTNMT28/09/2018 Ban hành danh mục địa danh dân cư sơn văn thủy văn kinh tế - xã hội phục vụ công tác thàphần đất liền tỉnh Cà Mau ( phần II )nh lập bản đồ
Số: 10/2018/TT-BTNMT28/09/2018 Ban hành danh mục địa danh dân cư sơn văn thủy văn kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Cà Mau ( phần I )
Số: 09/2018/TT-BTNMT14/09/2018 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Số: 08/2018/TT-BTNMT06/09/2018 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Số: 07/2018/TT-BTNMT06/09/2018 Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hậu Giang
số 06/2018/TT-BTNMT06/09/2018 Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Nam ( phần II)
Số: 06/2018/TT-BTNMT06/09/2018 Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Nam
Số: 05/2018/TT-BTNMT06/09/2018 Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Ninh
Số: 04/2018/TT-BTNMT06/09/2018 Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ thành phố Cần Thơ
03/2018/TT-BTNMT14/08/2018 Sửa đổi bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài nguyên và môi trường
15/2018/QĐ-TTg12/03/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
06/2018/QĐ-TTg23/01/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và hải đảo thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
02/2018/QĐ-TTg17/01/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
879/TB-STNMT11/10/2018 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò năm 2018 (đợt 2)
12345