Click vào số, ký hiệu để tải nội dung văn bản

Số, ký hiệuNgày thángTrích yếu
65/2017/TT-BTNMT22/02/2017 Thông tư: quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông suối và quy trình vận hành liên hồ chứa
64/2017/TT-BTNMT22/12/2017 Thông tư: Quy định xác định dòng chảy tối thiểu trên sông suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng
59/UBND-KT5/1/2018 V/v: lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ cát nghiền tại bản La Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của hợp tác xã nông nghiệp La Ngà để cấp phép thăm dò
4058/UBND-KT7/12/2017 Lựa chọn hồ sơ để nghị cấp giấy phép thăm dò đá vôi làm VLXD thông thường tại bản Ca Láp, xã Chiềng ngần, thành phố Sơn La của Cty TNHH Chung Đức Sơn La để cấp phép ban hành
4008/UBND-KT05/12/2017 Lựa chọn hồ sơ cấp giấy phép thăm dò cát làm VLXD trên sông Đà bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn và khu 2 bản Tà Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La của Công ty TNHH Quang Phóng Tây Bắc
53/2017/TT-BTNMT04/12/2017 Quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật
Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 29/9/2017 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
37/QĐ-XPHC12/6/2017 Quyết định: Xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với Bệnh viện đa khoa thảo nguyên Mộc Châu
38/QĐ-XPHC12/6/2017 Quyết định: Xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu
42/QĐ-XPHC16/6/2017 Quyết định: Xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu
43/QĐ-XPHC16/6/2017 Quyết định: Xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với Bệnh viện Phong và da liễu tỉnh Sơn La
54/QD-XPHC30/6/2017 Quyết định: Xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Sơn La
2792/QĐ-UBND30/10/2017 Quyết định về việc bổ sung điểm mỏ cát nghiền bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sơn La.
2317/QĐ-UBND27/8/2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
329/KH-STNMT1/6/2017 KH: Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26.12.2016 của Bộ chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Trung Ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
284/KH-STNMT18/5/2017 KH: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
216/KH-STNMT25/4/2017 KH: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
47/QĐ-STNMT18/5/2017 Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Cơ quan Sở TN&MT, giai đoạn 2017-2020
33/QĐ-STNMT25/4/2017 Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ngành Tài nguyên và Môi trường, giai đoạn 2017-2020
2793/QĐ-UBND30/10/2017 Quyết định: Bổ sung điểm mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại bản Ca Láp, xã Chiềng Ngần, TP Sơn La vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sơn La
2630/QĐ-UBND10/10/2017 Quyết định: Bổ sung 2 điểm mỏ Cát: Bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn và khu 2 bản Tà Hộc, xã Tà Hộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
708/TB-STNMT31/10/2017 Thông báo: Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản ( Cát trên Sông Đà thuộc bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn và khu 2 bản Tà Hộc xã Tà Hộc huyện Mai Sơn)
Đề cương Báo cáo đánh giá tình hình quản lý Nhà nước về đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế - xã hội và môi trường23/10/2017 Đề cương Báo cáo đánh giá tình hình quản lý Nhà nước về đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế - xã hội và môi trường
1524/TCQLĐĐ-CKTPTQD28/8/2017 Hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong bồi thường đối với đất rừng phòng hộ
2309/QĐ-UBND25/8/2016 Về việc phê duyệt rà soát, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát, sỏi xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020
12345678910...