THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò năm 2018 (đợt 2)

10/11/2018 4:53:47 PM

Thực hiện Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản năm 2018 (đợt 2); Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và tiêu chí về vốn sở hữu của tổ chức tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò năm 2018 (đợt 2).

Thực hiện Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản năm 2018 (đợt 2); Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và tiêu chí về vốn sở hữu của tổ chức tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò năm 2018 (đợt 2).
Ngày 01/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La đã có Thông báo số 838/TB-STNMT công khai về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018 (đợt 2). Tính đến hết ngày 10/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La đã nhận được 03 hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản: Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc; Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Sơn La; Công ty TNHH MTV đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La.
Về hồ sơ năng lực của 03 đơn vị tham gia đấu giá tài sản
1. Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc (địa chỉ trụ sở chính:Số 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) cơ bản đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và có giảm 60% tiền thù lao dịch vụ đấu giá với mức thù lao đã quy định.
2. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Sơn La (trụ sở: Tầng II tòa nhà 4 tầng thuộc Nhà khách UBND tỉnh - Tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) cơ bản đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và có giảm 55% tiền thù lao dịch vụ đấu giá với mức thù lao đã quy định.
3. Công ty TNHH MTV đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La (trụ sở chính: Số nhà 102 - Đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) cơ bản đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và có giảm 57% tiền thù lao dịch vụ đấu giá với mức thù lao đã quy định.
Sau khi xem xét hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Sơn La và Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc và Công ty TNHH MTV đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La, căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá tài sản của Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc được lựa chọn để điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018 (đợt 2). Lý do: Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc có giảm 60% tiền thù lao dịch vụ đấu giá với mức thù lao đã quy định (Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Sơn La có giảm 55% tiền thù lao dịch vụ đấu giá với mức thù lao đã quy định; Công ty TNHH MTV đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La có giảm 57% tiền thù lao dịch vụ đấu giá với mức thù lao đã quy định).
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La thông báo đến Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc biết, chậm nhất ngày 12/10/2018 Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc không đến ký Hợp đồng coi như từ chối thực hiện điều hành cuộc đấu giá tài sản (trình tự, thủ tục đấu giá: Theo quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản khác để thực hiện điều hành cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò năm 2018 (đợt 2) trên địa bàn huyện Sông Mã./.
chi tiết van ban tải về tại