Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thủy điện đã hoàn thành đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Sơn La

9/24/2018 8:26:46 AM

Cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện được thực hiện theo qui định tại Điều 12, Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ qui định việc lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. Việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước là một trong những nội dung quan trọng để bảo vệ sự ổn định của hồ chứa, không làm ảnh hưởng đến chức năng nguồn nước và không ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường sinh thái trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước

Theo qui định tại Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ qui định việc lập và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thì: “Hồ chứa thủy điện có dung tích từ một triệu mét khối (1.000.000 m3) trở lên phải thực hiện việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước”.
Theo khoản 5, Điều 12, Nghị định số 43/2015/NĐ-CP thì thời hạn hoàn thành việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện:
“ Đối với hồ chứa đang xây dựng, chưa đưa vào vận hành, việc bàn giao mốc giới phải hoàn thành trước khi thực hiện việc tích nước hồ chứa;
Đối với hồ chứa đang hoạt động mà chưa thực hiện việc bàn giao mốc giới theo qui định tại Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ thì phải hoàn thành việc bàn giao mốc giới trong thời hạn không quá hai năm (02) năm đối với hồ chứa thủy điện kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành” (phải hoàn thành trước ngày 01/7/2017).
Trách nhiệm cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện được qui định tại Khoản 2, Điều 12, Nghị định số 43/2015/NĐ-CP: “Tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có hồ chứa xây dựng phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa”.
Theo các qui định nêu trên, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 11 hồ chứa thủy điện đã đi vào vận hành có dung tích hồ chứa lớn hơn 1.000.000 m3 thuộc đối tượng phải thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa.
Thực hiện qui định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu chủ các thủy điện triển khai thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa.
Đến nay, đã có 09/11 thủy điện hoàn thành lập phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa trình UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức cắm mốc giới hành lang ngoài thực địa và bàn giao mốc giới cho chính quyền cấp xã quản lý, bảo vệ theo qui định pháp luật gồm: Thủy điện Sơn La, Trung Sơn, Nậm Hóa 2, Nậm Giôn, Sập Việt, Nậm Chiến, Nậm Chiến 2, Tà Cọ, Suối Sập 3.
Còn 02/11 thủy điện đang tiến hành triển khai thực hiện (thủy điện Nậm Bú, thủy điện Suối Sập 1) Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục đôn đốc, yêu cầu 02 thủy điện này nghiêm túc triển khai thực hiện và hoàn thành việc lập phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước trước ngày 01/10/2018. Sau thời hạn trên, nếu các đơn vị không triển khai thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét, xử lý theo qui định tại Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
Lê Thủy - Phòng Tài nguyên nước