Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với Tổ công tác 1169 của UBND tỉnh.

7/31/2018 5:19:40 PM

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TCT ngày 25/5/2018 của Tổ công tác 1169 về kiểm tra việc thực hiện hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh . Ngày 25/7, Tổ công tác 1169 do đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã có cuộc làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại buổi làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở trong 6 tháng đầu năm. Sở được UBND và Chủ tịch UBND tỉnh giao 174 nhiệm vụ đột xuất và thường xuyên. Trong đó, 98 nhiệmvụ hoàn thành đúng thời gian; 57 nhiệm vụ hoàn thành nhưng quá hạn vì lý do khách quan; 19 nhiệm vụ đang được thực hiện. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, tậpthể lãnh đạo Sở đã phân cấp quản lý từng lĩnh vực nhằm quy định rõ trách nhiêm của tập thể và cá nhân đối với nhiệm vụ cấp trên giao. Công tác chuyên môn của ngành thường xuyên bám sát các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của tỉnh ủy,HĐND, UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tham mưu cấp trên ban hành các văn bản cụ thể hóa chủ trương, chính sách của tỉnh liên quan đến việc tiếp cận đất đai, khai thác và bảo vệ tàinguyên khoáng sản, môi trường của người dân và doanh nghiệp để thực hiện các dựán đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tăng cường các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công(PAPI) và chỉ số tiếp cận đất đai PCI của Sở, trong đó trọng tâm là công tác thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất,chuyển mục đích sử dụng đất, báo cáo đánh giá tác động môi trường…


Tuy nhiên, là ngành với khối lượng công việc nhiều, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao như: Công tác tham mưu một số nhiệm vụ còn chậm, hiện Sở vẫn còn 07 nhiệm vụ còn tồn đọng, chưa kịp thời giải quyết;công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình và cá nhân tại các huyện còn chậm; công tác thanh tra, kiểm tra của Sở còn chưa được thường xuyên…
Trên cơ sở đánh giá những tồn tại hạn chế, Tổ công tác đề nghị thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các ngành, cáchuyện, thành phố triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; chủ động triển khai các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao công tác cải cách hành chính; hoàn thành đúng hạn các văn bản tham mưu thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao