Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

7/11/2018 10:43:50 AM

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La có Thông báo số 452/TB-STNMT ngày 28/6/2018 về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản

Căn cứ quy định điểm a Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản và Quyết định số 1745/QĐ-UBND 15/8/2012 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sơn La thì điểm mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bản Huổi Búng, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La (mở rộng) nằm trong khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La thông báo công khai tên tổ chức đầu tiên nộp hồ sơ xin đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cụ thể như sau:
Tên tổ chức: Công ty TNHH sản xuất vật liệu và xây dựng Hùng An Mai. Loại khoáng sản: đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Vị trí thăm dò: bản Huổi Búng, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La (mở rộng). Ngày tiếp nhận hồ sơ: 28/6/2018 tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La.
Các tổ chức, cá nhân khai thác có nhu cầu thăm dò khoáng sản tại khu vực nêu trên, nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La (thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 28/6/2018 đến hết ngày 28/7/2018). Quá thời hạn trên, Sở Tài nguyên và Môi trường không tiếp nhận hồ sơ theo quy định.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thăm dò khoáng sản biết./. 
chi tiết nội dung thông báo tại/View.aspx?LinhvucCategory=2