Kế hoạch tổ chức truyền thông Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018

6/27/2018 9:14:41 AM

Ngày 08/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về tổ chức truyền thông Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Thực hiện kế hoạch số 08/KH-BTNMT ngày 28/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức truyền thông Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng truyền thông Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018 có chủ đề “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển” nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về biển và hải đảo Việt Nam; kêu gọi toàn thể người dân có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh; hướng tới việc khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và ngăn chặn rác thải nhựa trên biển vì một đại dương khỏe mạnh hơn, cho một 
tương lai tốt đẹp hơn.
Tuần lễ Biển và hải đảo năm 2018 sẽ diễn ra tại Quảng Ninh
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La yêu cầu các cấp, các ngành và người dân cùng chung tay hưởng ứng các hoạt động cụ thể như:
Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo của người dân và cộng đồng.
Lên án, tạo dư luận và áp lực xã hội với những hành vi khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.
Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu với chủ đề “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển” ở nơi công cộng, các tuyến phố chính.
Thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa.
Phát các phóng sự tuyên truyền; treo băng zôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018 tại nơi công cộng, các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân về bảo vệ, gìn giữ biển và hải đảo Việt Nam.
Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương tiến hành các hoạt động thích hợp để hưởng ứng kế hoạch; Các cơ quan thông tin truyền thông như Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La, các Đài phát thanh Truyền hình cấp huyện tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018 “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển”; đưa các tin, bài, phóng sự phát thanh, truyền hình nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ biển và hải đảo.
Lê Thủy - P. Tài nguyên nước