Hoàn thành việc công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với 30 nguồn nước khai thác, sử dụng cho cấp nước sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

6/27/2018 8:39:06 AM

Công ty cổ phần cấp nước Sơn La là đơn vị chiếm thị phần cấp nước sinh hoạt đô thị chính trên địa bàn tỉnh Sơn La. Hiện nay, Công ty đang khai thác, sử dụng trên 30 nguồn nước trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ cho cấp nước sinh hoạt. Thực hiện qui định tại Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, Công ty đã đề xuất vùng bảo hộ vệ sinh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt và c

Theo nội dung qui định tại Điều 4, Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT thì công trình khai thác nước để cấp nước cho sinh hoạt hoặc cấp nước cho nhiều mục đích, trong đó có cấp nước cho sinh hoạt phải xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, bao gồm: Công trình khai thác nước mặt với quy mô trên 100 m3/ngày đêm và công trình khai thác nước dưới đất với quy mô trên 10 m3/ngày đêm.
Tính tới thời điểm hiện tại, Ủy ban nhân dân dân tỉnh Sơn La đã cấp giấy phép khai thác, sử dụng nguồn nước (nước mặt và nước dưới đất) cho Công ty cổ phần cấp nước Sơn La đối với 30 điểm trên phạm vi toàn tỉnh. Các điểm khai thác, sử dụng nguồn nước này đều thuộc đối tượng phải xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.
Thực hiện trách nhiệm qui định tại điểm a, Khoản 2, Điều 8, Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT, Công ty cổ phần cấp nước Sơn La đã lập hồ sơ đề xuất, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với 30 điểm khai thác nước nêu trên.
Ngày 31/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành 30 quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp nước Sơn La trên phạm vi toàn tỉnh.
Với việc khai thác nước mặt, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh của các công trình khai thác trên sông, suối để cấp cho sinh hoạt bao gồm phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông, suối mà công trình đó khai thác và vùng thượng lưu, hạ lưu tính từ vị trí khai thác nước của công trình.
Đối với công trình khai thác nước với quy mô trên 100 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm thì phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh không nhỏ hơn 1.000 m về phía thượng lưu và 100 m về phía hạ lưu;
Đối với công trình khai thác nước với quy mô từ 50.000 m3/ngày đêm trở lên thì phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh không nhỏ hơn 1.500 m về phía thượng lưu và 100 m về phía hạ lưu;

Nguồn nước khai thác để cấp cho sinh hoạt tại Suối Tấc -Phù Yên

Những công trình khai thác nước dưới đất để cấp cho sinh hoạt có quy mô trên 10 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm thì phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh không nhỏ hơn 20 m tính từ miệng giếng. Những công trình có quy mô từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên thì phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh không nhỏ hơn 30 m tính từ miệng giếng.
Ngày 11/6/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 1324/STNMT-TNN về việc công bố, tổ chức thực hiện quyết định của UBND tỉnh phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải chi tiết nội dung các quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên trang thông tin điện tử của Sở và đề nghị các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện và Công ty cổ phần cấp nước Sơn La triển khai thực hiện một số nội dung như:
Công bố, phổ biến các hành vi bị cấm trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt theo qui định tại Điều 9, Luật Tài nguyên nước;
UBND các huyện, Thành phố và UBND cấp xã nơi có công trình cấp nước sinh hoạt đã được xác định vùng bảo hộ vệ sinh: phối hợp với Công ty cổ phần cấp nước Sơn La xác định ranh giới phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa; thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn mình quản lý; tiếp nhận thông tin, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn theo thẩm quyền;
Công ty cổ phần cấp nước Sơn La xác định ranh giới phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình trên thực địa; bảo vệ nguồn nươc do mình trực tiếp khai thác, sử dụng; theo dõi, giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình. Trường hợp phát hiện hành vi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác nước của công trình và các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước khác trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác thì phải kịp thời ngăn chặn, đồng thời báo cáo ngay đến chính quyền địa phương nơi gần nhất để xử lý.
Việc xác định, phê duyệt và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt là nội dung quan trọng nhằm mục tiêu ngăn ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đến chất lượng nguồn nước của công trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt và các chức năng khác của nguồn nước; phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, địa chất thuỷ văn, chế độ dòng chảy, đặc điểm nguồn nước, quy mô khai thác, sơ đồ bố trí công trình và các đặc điểm khác liên quan đến việc bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt; phù hợp với hiện trạng sử dụng đất và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của khu vực có công trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt.
Lê Hằng - TP Tài nguyên nước