Thông báo: Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thi tuyển chọn chức danh Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường

12/28/2017 3:54:48 PM

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thi tuyển chọn chức danh Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 củaUBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt vị trí thi tuyển chọn công chức, viên chứclãnh đạo quản lý năm 2017.

Thưc hiện Kế hoạch số 808/KH-STNMT ngày 01/12/2017 củaSở Tài nguyên và Môi trường về thi tuyển chọn chức danh Chánh Văn phòng Sở Tàinguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo dánh sách người đủ diều kiện, tiêuchuẩn dự tuyển thi tuyển chọn chức danh Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môitrường như sau:

1. Bà Trần Thùy Dương, sinh ngày 23/3/1978; chức vụ: Phó Chánh Văn phòngSở Tài nguyên và Môi trường; trình độ chuyên môn: thạc sỹ biến đổi khí hậu.

2. Ông Nguyễn Việt Hà, sinh ngày 03/12/2164; chức vụ: Phó trưởng phòng Đođạc, bản đồ và Viễn thám Sở Tài nguyên và Môi trường; trình độ chuyên môn: kỹsư địa chính.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tới ngườidự tuyển và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và chuẩn bị nội dung, đề ánthi tuyển