Công bố kết quả nhiệm vụ Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Sơn La

12/22/2017 4:29:18 PM

Ngày 08/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3155/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả nhiệm vụ Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ngày 08/12/2017, UBND tỉnh banhành Quyết định số 3155/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả nhiệm vụ Điều trathoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Theo kết quả được phê duyệt, tổng diện tích đất điềutra thoái hóa đất trên địa bàn tỉnh Sơn La là 1.264.068 ha (thực hiện điều tra,thoái hóa kỳ đầu trên các loại đất sản xuất nông nghiệp, đất lâmnghiệp (không bao gồm đất rừng đặc dụng), đất chưa sử dụng (không bao gồm núiđá không có rừng cây); Tổngdiện tích đất bị thoái hóa là 777.688 ha, chiếm 61,52% tổng diện tích điều tra,trong đó:
- Diện tích đất bị thoái hóa nặng là 409.750 ha, chiếm52,69% diện tích đất bị thoái hóa.
- Diện tích đất bị thoái hóa trung bình là 196.709 ha,chiếm 25,29% diện tích đất bị thoái hóa.
- Diện tích đất bị thoái hóa nhẹ là 171.229 ha, chiếm22,02% diện tích đất bị thoái hóa.
Bên cạnh đó, nhiệm vụ điều tra thoái hóa đất kỳ đầucũng phân loại đất bị thoái hóa theo loại đất, cụ thể như sau:
- Đất sản xuất nông nghiệp bị thoái hóa là 260.481 ha,chiếm 71,39% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh;
- Đất lâm nghiệp bị thoái hóa là 204.915 ha, chiếm31,83% diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh;
- Đất chưa sử dụng bị thoái hóa là 312.292 ha, chiếm93,29% diện tích đất chưa sử dụng của tỉnh.
Ngoài ra, kết quả điều tra thoái hóa đất kỳ đầu đã chỉ ra các nguyên nhângây thoái hóa đất như: Do độ dốc, địa hình cộngvới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính gây xói mòn, rửa trôiđất... Ngoài ra, việc khai thác, sử dụng đất không phù hợp đã làm cho đất bịsuy giảm độ phì và tăng nguy cơ gây xói mòn đất. Việc thiếu đất đai canh tác, việc sử dụng đất chưa phù hợp, chưa có biện pháp bảo vệđất, sức ép phát triển kinh tế- xã hội,áp lực của gia tăng dân số và sự nhận thức của người sử dụng đất cũng là cáctác nhân gây thoái hóa đất.
Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khaitoàn bộ tài liệu “Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Sơn La” trêncổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Sơn La (http://sonla.gov.vn),cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La ().
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến toàn bộ tổchức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được biết./.
Chitiết tại các file đính kèm: