Thông báo: Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ cát nghiền bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Là Ngà

11/29/2017 8:52:19 AM

Ngày 28/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ cát nghiền bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Là Ngà.

Thực hiện quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 58 Nghịđịnh số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:

         Điểm mỏ cát nghiền bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu,tỉnh Sơn La nằmtrong khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấpphép của UBND tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 30/10/2017của UBND tỉnh Sơn La. Diện tích khu vực Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệpLà Ngà đề nghị thăm dò là 3,290ha, được giới hạn bởi các điểm khép góc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18 cụ thể như sau:

STT

Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1040 múi chiếu 30

Diện tích (ha)

X(m)

Y(m)

1

2.306.997,00

561.055,00

3,290

2

2.306.977,00

561.057,00

3

2.306.944,00

561.114,00

4

2.306.999,00

561.147,00

5

2.306.932,00

561.293,00

6

2.306.954,00

561.361,00

7

2.306.946,00

561.380,00

8

2.306.912,00

561.397,00

9

2.306.904,00

561.376,00

10

2.306.853,00

561.379,00

11

2.306.877,00

561.334,00

12

2.306.873,00

561.262,00

13

2.306.885,00

561.221,00

14

2.306.891,00

561.181,00

15

2.306.889,00

561.052,00

16

2.306.897,00

561.996,00

17

2.306.938,00

561.966,00

18

2.306.967,00

561.964,00

         Sở Tài nguyên và Môi trường thông báođể các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sảntheo quy định tại Điều 34 Luật Khoáng sản năm 2010 có nguyện vọng được thăm dòkhoáng sản tại vị trí nêu trên nộp hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày28/12/2017. Sau thời gian này, Sở Tài nguyên và Môi trường không tiếp nhận hồsơ và tiến hành lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sảntheo quy định./.

Ban biên tập trang Thông tin điện tử