Đưa vào hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

8/28/2017 9:15:55 AM

Đưa vào hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và môi trường

Từ ngày 25/8/2017 Sở Tài nguyên và môi trường đưa vào hoạt động thử nghiệm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở. Đối với 3 thủ tục hành chính bao gồm:
- Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
- Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại
- Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại
Chi tiết văn bản tại:dịch vụ công mức độ 3