Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

8/3/2017 9:37:58 AM

Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017, Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Ngày 17/7/2017 chính phủ đã ban hành nghị định số 82/2017/NĐ-CP, quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Nghị định quy định đối tượng áp dụng, các trường hợp phải nộp tiền khai thác tài nguyên nước, mức thu, phương pháp tính tiền khai thác tài nguyên nước. Để triển khai nghị định trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 2290/UBND-TH ngày 26/7/2017 về việc triển khai thực hiện nghị định 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 31/7/2017 Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 1395/STNMT-TNN về việc triển khai nghị định 82/2017/NĐ-CP.
Toàn văn các văn bản trên tài về tạiVB-82-2017 vàVB-2290 ;VB-1395
Ban biên tập trang TTĐT sở TNMT