ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Đánh giá tình hình thi hành Luật đất đai 2013 và định hướng sửa đổi Luật đất đai

4/5/2017 5:42:39 PM

Thực hiện Công văn số 1480/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29/3/2017 của Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại về việc đánh giá việc tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành, Để có cơ sở tổng hợp, xây dựng báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung như sau:


1.  Tổ chức đánh giá tình hình tổ chức thi hành Luật Đấtđai năm 2013 và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hộivà môi trường tại địa phương mình. Mốc đánh giá: Từ 01/7/2014 đến 30/3/2017.

2.  Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc về chính sách,pháp luật, trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai; kiến nghị, đề xuấtcác nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, các văn bản quy định chi tiếtthi hành và các giải pháp khác để thực hiện tốt Luật Đất đai.

3.  Xây dựng Báo cáo đánh giá theo đề cương gửi kèm Côngvăn này. Báo cáo yêu cầu phải có đầy đủ nội dung, số liệu cho các mục; tậptrung vào đề xuất những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân; những tác động củaChính sách và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật và các văn bản quy định chi tiết.

(Đề cương báo cáo tải tại mục văn bản )

Báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Chi cục Quản lý đất đai) trước 15h ngày 20/4/2017 để tổnghợp báo cáo Ban Giám đốc trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 25/4/2017. Ngoài bảngiấy, đề nghị gửi bản mềm qua thư điện tử phongdatdai.sla@gmail.com

Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng báo cáo và gửi về SởTài nguyên và Môi trường đúng thời hạn trên./.