Tăng cường tuyên truyền pháp luật về BVMT

3/8/2017 8:41:05 AM

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định số 376/QĐ-UBND, về việc tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2017.

Tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường là hoạt động thường niên của tỉnh Sơn La, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh. Góp phần hạn chế các hành vi gây ô nhiễm môi trường; khắc phục và cải thiện môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh; sẵn sàng ứng phó sự cố môi trường, biến đổi khí hậu.
Tăng cường hiệu lực quản lý về bảo vệ môi trường của lãnh đạo các cấp, các ngành, để tạo ra những chuyển biến tích cực trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; cũng như hiểu được quyền lợi, vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh trong bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu đến các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh.
Các nội dung chính của hoạt động tuyên truyền bao gồm: Đào tạo, tập huấn về quản lý và bảo vệ môi trường thông qua mở một lớp tập huấn cho doanh nghiệp thuộc đối tượng phải kiểm tra xác nhận và cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tập huấn sẽ hướng dẫn thủ tục, biện pháp lập hồ sơ về kiểm tra xác nhận phục vụ giai đoạn vận hành dự án; giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về các thủ tục kiểm tra, xác nhận; hướng dẫn làm thủ tục, biện pháp giải quyết ô nhiễm môi trường, lập hồ sơ hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
2 lớp tập huấn cho lực lượng vũ trang nhằm quán triệt, học tập các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Bộ quốc phòng về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Tập huấn cho cơ quan, đơn vị sẵn sàng ứng phó những sự cố môi trường, biến đổi khí hậu; tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, giảm nhẹ thiên tai do sự cố môi trường gây ra; trình tự các bước tiến hành xử lý, khắc phục các điểm bị ô nhiễm môi trường; phương pháp quản lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ quan, đơn vị.
1 lớp tập huấn kỹ thuật bảo vệ nguồn nước, phổ biến các văn bản pháp quy trong lĩnh vực tài nguyên nước cho cán bộ phụ trách công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước thuộc Phòng TN&MT cấp huyện, xã có liên quan; cán bộ một số sở, ngành, đơn vị liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước. Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ thuật quản lý hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước; các yêu cầu kỹ thuật trong thăm dò, khai thác, sử dụng, quan trắc, giám sát chất lượng nước; vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của đội ngũ cán bộ trong công tác tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên nước...1 lớp tập huấn việc thực hiện lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu và chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch, kế hoạch ngành, lĩnh vực; phổ biến văn bản pháp quy lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.
Bên cạnh đó, sẽ phát hành 2.000 cuốn sổ tay hướng dẫn môi trường nông thôn, công tác bảo vệ môi trường cấp xã trong việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Hướng dẫn xây dựng và ban hành hương ước bảo vệ môi trường; hướng dẫn cộng đồng dân cư phương pháp thu gom, phân loại, xử lý rác sinh hoạt tại chỗ, sử dụng an toàn hóa chất bảo vệ thực vật; mô hình xử lý nước thải hộ gia đình; các quy định và hành vi nghiêm cấm về bảo vệ môi trường...
Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Báo Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền phản ánh các hoạt động về tài nguyên, môi trường Sơn La năm 2017; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; tiến độ xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; công tác quản lý, bảo vệ trong lĩnh vực tài nguyên nước; công tác thanh, kiểm tra về TN&MT; công tác CCHC của ngành TN&MT; tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực TN&MT.
UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể có liên quan thực hiện các nội dung trên.\
Nguồn: Nguyễn Nga - baotainguyenmoitruong.vn