Sơn La: Chấn chỉnh công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm

7/18/2016 10:26:47 PM

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường, chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, công bố công khai và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Trong những năm qua, công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được các cấp, ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Kết quả việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã giúp các cấp, các ngành làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, chất lượng kế hoạch sử dụng đất còn hạn chế, nhiều huyện chưa cập nhật đầy đủ nhu cầu sử dụng đất của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân dẫn đến số liệu chưa sát với thực tế. Tiến độ triển khai, lập, thẩm định và phê duyệt chậm so với quy định của Luật Đất đai. Việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất còn rất sơ sài ở cấp xã. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm chưa được quan tâm. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thực sự nghiêm túc, thường xuyên.
Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, UBND tỉnh Sơn La yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về đất đai. Đề xuất kịp thời với cấp huyện về các nhu cầu sử dụng đất trước ngày 31/5 hàng năm, tổng hợp vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm; tham gia, góp ý đối với kế hoạch sử dụng đất hàng năm các huyện, thành phố.
Tỉnh chỉ đạo công bố công khai, kịp thời quy hoạch sử dụng đất tới toàn thể nhân dân, các đối tượng sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xử lý theo thẩm quyền.
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng TN&MT và các phòng, ban, đơn vị chức năng chấn chỉnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại Điều 42 Luật Đất đai năm 2013. Xem xét, lựa chọn các đơn vị tư vấn có đủ năng lực lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Chủ động rà soát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất so với kế hoạch được duyệt.
Sở TN&MT Sơn La có nhiệm vụ tổ chức tập huấn về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho UBND các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đôn đốc, kiểm tra UBND các huyện, thành phố trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và công bố công khai kế hoạch sử dụng đất; lập dự toán kinh phí trong công tác lập kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.         
                                                                                     Tin và ảnh: Nguyễn Nga