Bộ TN-MT: Văn bản “không mật” sẽ được xử lý qua mạng điện tử

6/3/2016 9:15:09 AM

Các văn bản và hồ sơ công việc (không mật) sẽ được tất cả các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý qua mạng thông tin điện tử kể từ ngày 1/9/2016 để nhằm bảo đảm kiểm soát tiến độ xử lý văn bản và hồ sơ công việc tại mọi thời điểm, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, công chức.

    Đó là nội dung quan trọng trong Kế hoạch triển khai việc xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng tại Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phê duyệt.          

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết 36a/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Quyết định số 1819/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Hệ thống quản lý văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ được kết nối, liên thông với trục liên thông văn bản của Chính phủ, qua đó liên thông văn bản điện tử với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, tạo lập môi trường làm việc điện tử phục vụ quản lý và điều hành công việc, nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc.

Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ từng bước tích hợp hệ thống chữ ký số vào các ứng dụng công nghệ thông tin, thay thế dần phương pháp trao đổi văn bản truyền thống bằng phương pháp trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng của các cơ quan nhà nước, thực hiện cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện vận hành Chính phủ điện tử tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Để thực hiện thành công kế hoạch trên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu phải tổ chức hội nghị, hội thảo để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận thức được vai trò, tầm quan trọng và sự quyết tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, điều hành tác nghiệp, xử lý văn bản phục vụ người dân và doanh nghiêp, hội nhập kinh tế quốc tế hình thành Chính phủ điện tử theo định hướng của Chính phủ.

Ngoài việc đảm bảo hạ tầng thông tin, an toàn thông tin, các đơn vị sẽ phải tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc Bộ để đạt mục tiêu đã đề ra.

Theo: Dantri.com.vn