Thông báo: Công bố kế hoạch thanh tra của bộ TN&MT năm 2016

1/15/2016 8:21:32 AM

Ngày 25/11/2015 Bộ Tài nguyên và môi trường đã ban hành quyết định số 3018/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2016

Ngày 25/11/2015 Bộ Tài nguyên và môi trường đã ban hành quyết định số 3018/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2016. Toàn văn quyết định và danh mục các cuộc thanh tra tải về tại KH-thanh-tra-2016.rar