Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạc thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

9/23/2015 10:18:15 AM

Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạc thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 07/9/2015 Bộ tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 2292/QĐ-BTNMT về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạc thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nội dung quyết định được đăng tải tại /View.aspx