Sơn La: Sẽ hoàn thành kiểm kê đất đai năm 2014 trước tháng 9/2015

7/29/2015 8:22:57 AM

Sau một thời gian triển khai thực hiện, đến nay 204/204 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh đã hoàn thành bản đồ hiện trạng sử dụng đất và hệ thống biểu theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La đã phối hợp với các huyện, xã tổ chức kiểm tra việc khoanh vẽ tại thực địa và kiểm tra công tác nội nghiệp. Dự kiến, đến 25/7/2015 sẽ hoàn thành số liệu, bản đồ cấp huyện.

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Chính phủ về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; Kế hoạch 02/KH-BTNMT ngày 16/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện kiểm kê đất đai, Sở TN&MT Sơn La đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 7 văn bản quy phạm phục vụ cho việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Đồng thời, tổ chức các hội nghị triển khai, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ kiểm kê cho các Sở, ban, ngành, các tổ chức có liên quan. Với cương vị là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai tỉnh Sơn La, Sở TN&MT Sơn La đã ban hành 12 văn bản tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức thực hiện. Lựa chọn 15 đơn vị tư vấn thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Đến nay, 12/12 huyện, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 cấp huyện, ban hành kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện. Ở cấp xã, các xã, phường, thị trấn đã tích cực phối hợp với các đơn vị tư vấn trong công tác thu thập, điều tra khoanh vẽ, lập bản đồ kiểm kê đất đai tại thực tế. Hiện, 204/204 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành bản đồ hiện trạng sử dụng đất và hệ thống biểu theo quy định. Sở TN&MT Sơn La đã phối hợp với các huyện, xã tổ chức kiểm tra việc khoanh vẽ tại thực địa và kiểm tra công tác nội nghiệp. Dự kiến, đến 25/7/2015 sẽ hoàn thành số liệu, bản đồ cấp huyện. Trên cơ sở kết quả của các huyện, thành phố, việc kiểm kê cấp tỉnh sẽ cố gắng hoàn thành theo kế hoạch vào trước ngày 30/8/2015.
Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng Đất đai, Sở TN&MT Sơn La, cho biết: Theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc kiểm kê đất đai năm 2014 được thống nhất tổng hợp trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất, do đó diện tích tự nhiên và diện tích chi tiết từng loại đất của cấp xã, huyện, tỉnh sẽ có nhiều biến động, thay đổi so với kỳ kiểm kê trước đây, nhưng đây sẽ là hoạt động nhằm phản ánh đúng thực trạng sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, việc báo cáo kết quả kiểm kê đất đai với cấp xã, huyện còn có vướng mắc do số liệu diện tích các loại đất có nhiều biến động, đặc biệt là các số liệu, diện tích đối với các loại đất đã được các cấp đưa vào chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng.
Thực tế hiện nay, dự toán kinh phí cho công tác kiểm kê vẫn chưa được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt, ngân sách trung ương chưa hỗ trợ cho tỉnh, kinh phí chưa giao cho Sở TN&MT để tạm ứng cho các đơn vị tư vấn và đảm bảo hoạt động của ban chỉ đạo kiểm kê các cấp.
Sơn La là tỉnh miền núi, địa hình phức tạp, hệ thống đường giao thông tại một số xã, bản vùng sâu vùng xa chưa phát triển nên việc điều tra, rà soát, lập bản đồ điều tra kiểm kê gặp rất nhiều khó khăn. Với các xã, thị trấn không có bản đồ địa chính, phải sử dụng bản đồ hiện trạng kỳ trước, rất khó xác định chính xác ranh giới, diện tích từng loại đất với những khoanh đất hỗn hợp có diện tích đất ở và đất vườn ao liền kề.
Bên cạnh đó, diện tích đất nông, lâm nghiệp do Công ty nông, lâm nghiệp tỉnh giữ lại hiện trạng. Song thực tế, việc sử dụng đất của đơn vị chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết cho từng khu vực; diện tích bàn giao cho địa phương còn bị xen cài, hiện trạng thực tế người dân sử dụng vào nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau, ranh giới giữa các loại đất không rõ ràng, gây khó trong việc xác định loại đất, nhóm đối tượng khi thực hiện kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Thời gian tới, để việc kiểm kê đất đai năm 2014 phản ánh đúng hiện trạng sử dụng đất, Sở TN&MT Sơn La kiến nghị các cấp, ngành cần quan tâm, chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra để thống nhất số liệu kiểm kê đất đai năm 2014 theo đúng hiện trạng sử dụng. Đặc biệt, đề nghị Bộ Tài chính sớm trình Chính phủ hỗ trợ kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai năm 2014 cho tỉnh Sơn La.

                                                                             Nguồn: Nguyễn Nga - Monre.gov.vn