Công tác rà soát điều chỉnh Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 Về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

11/30/2018 4:18:05 PM

Để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3501/UBND-KT ngày 03/10/2018 về viêc chỉ đọ xây dựng văm bản quy phạm pháp luật về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 Về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý đất đai

11/30/2018 1:58:02 PM

Trong những năm qua, công tác quán lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được các cấp, ngành quan tâm trú trọng.

Công tác rà soát điều chỉnh bảng giá các loại đất giai đoạnh 2015-2019, áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019

11/26/2018 9:24:49 AM

Để kịp thời cập nhập, bổ sung Bảng giá đất và điều chỉnh tên một số tuyến đường, phố thay đổi. Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên phối hợp với UBDN các huyện, thành phố thực hiện việc rà soát, bổ sung kịp thời các tuyến đường, phố mới do điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, điều chỉnh tên các tuyến đường, phố có sự thay đổi tên

Kết quả cấp Giấy chứng nhận lần đầu và thực hiện nghĩa vụ tài chính của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

11/23/2018 3:53:51 PM

Thực hiện quy định của Luật Đất đai và các văn bản thi hành, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định cơ chế chính sách trong lĩnh vực đất đai như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận, bồi thường giải phóng mặt bằng và xác định giá đất…

Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Sơn La.

8/31/2018 4:43:15 PM

Từ ngày 27/8 đến ngày 28/8/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 03 cuộc họp giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận dự án Tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Sơn La.

Công bố kết quả nhiệm vụ Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Sơn La

12/22/2017 4:29:18 PM

Ngày 08/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3155/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả nhiệm vụ Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Sơn La.

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất Khu đất thu hồi của Công ty cổ phần lương thực Sơn La tại bản Nà Hạ, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

10/19/2017 8:41:54 AM

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất Khu đất thu hồi của Công ty cổ phần lương thực Sơn La tại bản Nà Hạ, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trụ sở Chi cục phát triển Lâm nghiệp (cũ)

10/6/2017 5:02:21 PM

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trụ sở Chi cục phát triển Lâm nghiệp (cũ), cụ thể như sau

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Đánh giá tình hình thi hành Luật đất đai 2013 và định hướng sửa đổi Luật đất đai

4/5/2017 5:42:39 PM

Thực hiện Công văn số 1480/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29/3/2017 của Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại về việc đánh giá việc tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành, Để có cơ sở tổng hợp, xây dựng báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung như sau:

Tăng cường xử lý vi phạm quản lý, sử dụng đất đai

3/24/2017 10:22:10 AM

Ngày 20/3, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai thực hện Đề án Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La và tập huấn nội dung thanh tra năm 2016-2017.