ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SƠN LA 10 NĂM CỦNG CỐ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

4/6/2014 10:23:10 PM

Quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ là một trong những chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường